[جمله]

da beißt die Maus keinen Faden ab

/daː baɪ̯st diː maʊ̯s ˈkaɪ̯nən ˈfaːdn̩ ap/

1 چیزی در اینجا تغییر نمی‌کند. آب از آب تکان نمی‌خورد.

  • 1.Die Wette steht, da beißt die Maus keinen Faden ab!
    1. شرط سر جایش است. در اینجا چیزی تغییر نمی‌کند.
  • 2.Wir fahren dieses Jahr nach Leipzig. Da beißt die Maus keinen Faden ab!
    2. ما امسال به "لایپزیش" می‌رویم. چیزی در اینجا تغییر نمی‌کند.[آب از آب تکان نمی‌خورد.]
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "در آنجا هیچ موشی طنابی را نمی‌جود." است و به حکایتی قدیمی از "ازوپ" در یونان باستان اشاره دارد که در این حکایت موشی طنابی را می‌جود و شیری را از اسارت نجات می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان