[جمله]

Da lachen ja die Hühner!

/daː laxən jaː diː hyːnɐ/

1 خیلی مضحک است! خیلی خنده‌دار است!

  • 1.- Dieses Jahr nehme ich am Stadtmarathon teil. - Was? Da lachen ja die Hühner!
    1. - امسال من در ماراتن شهر شرکت می‌کنم. - چی؟ خیلی مضحک است!
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "مرغ‌ها هم (قطعا) به این می‌خندند!" است. احتمالا به علت آنکه حماقت یکی از ویژگی‌های مرغ است، این عبارت کنایه از مضحک بودن پدیده‌ای دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان