[فعل]

da sein

/dˈɑː zaɪn/
فعل ناگذر
[فعل کمکی: sein ]

1 جایی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان