[عبارت]

eine Schlange am Busen nähren

/aɪnə ʃlaŋə am buːzən nɛːʁən/

1 مار در آستین پروراندن

  • 1.Als sie sich der Freundin annahm, ahnte sie nicht, dass sie eine Schlange an ihrem Busen nährte.
    1 . وقتی که او را به عنوان دوست پذیرفت، حدس نمی‌زد که ماری را در آستینش می‌پروراند.
  • 2.Ich fürchte, dass sie eine Schlange am Busen nährt. Er hat keine Lust zu arbeiten und will nur ihr Geld.
    2 . من می‌ترسم که او ماری در آستینش پرورش می‌دهد. او حوصله کار کردن ندارد و تنها پول او را می‌خواهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان