[جمله]

Ihren Ausweis, bitte.

/iːʁən aʊsvaɪs bɪtə/

1 کارت شناسایی‌تان، لطفا.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان