[جمله]

Keine zehn Pferde bringen mich dahin!

/kaɪnə tseːn pfeːɐdə bʁɪŋən mɪç dahɪn/

1 به هیچ عنوان آن جا نمی‌روم! به هیچ عنوان این کار را نمی‌کنم!

  • 1.Keine zehn Pferde bringen mich in diese verhasste Stadt.
    1. من به هیچ عنوان به این شهر منفور نمی‌روم.
  • 2.Zum Standesamt? Dahin bringen mich keine zehn Pferde!
    2. اداره ثبت احوال؟ من به هیچ عنوان آن جا نمی‌روم!
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "هیچ ده اسبی من را به آنجا نمی‌برد." است و کنایه از "عدم امکان رفتن به جایی یا انجام کاری" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان