[جمله]

Machen Sie bitte die Rechnung fertig.

/maxən ziː bɪtə diː ʁɛçnʊŋ fɛʁtɪç/

1 لطفا صورتحساب را آماده کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان