[عبارت]

Macht nichts!

/maxt nɪçts/

1 اشکالی نداره! مشکلی نیست!

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان