[جمله]

Sprechen Sie Englisch?

/ʃpʁɛçən ziː ɛŋlɪʃ/

1 آیا می توانید انگلیسی صحبت کنید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان