[اسم]

آخرین نفر

( آ-خ-ر-ی-ن- -ن-ف-ر )
1 the last the last person , the last one
نفر آخر در بین چندین نفر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان