[صفت]

آس‌وپاس

( آ-س- -و- -پ-ا-س )
1 destitute penniless , down and out , impoverished , poverty-stricken , poor
بی‌نوا، مستمند، تهیدست و فقیر

destitute /ˈdɛstəˌtut/ /ˈdɛstɪtjuːt/


penniless /ˈpeniləs/ /ˈpeniləs/


down and out /daʊn ænd aʊt/ /daʊn ænd aʊt/


impoverished /ɪmˈpɑːvərɪʃt/ /ɪmˈpɒvərɪʃt/


poverty-stricken /ˈpɑːvərti strɪkən/ /ˈpɒvəti strɪkən/


poor /pɔːr/ /pɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان