[فعل]

آشتی دادن

( آ-ش-ت-ی- -د-ا-د-ن )
1 to mediate to conciliate
صلح یا رابطه دوستی را بین دو یا چند نفر دوباره برقرار کردن

to mediate /ˈmidiɪt/ /ˈmiːdɪɪt/


to conciliate /kənsˈɪlɪˌeɪt/ /kənsˈɪlɪˌeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان