[فعل]

آشنا شدن

( آ-ش-ن-ا- -ش-د-ن )
1 get to know to meet , to make the acquaintance of
با کسی برای اولین بار ملاقات کردن و آشنایی پیدا کردن

get to know /gɛt tu noʊ/ /gɛt tuː nəʊ/


to meet /miːt/ /miːt/


2 to become familiar with something
با چیزی آشنا شدن یا آشنایی پیدا کردن
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان