[فعل]

اجلاس داشتن

( ا-ج-ل-ا-س- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to hold a session to assemble , to meet , to convene
جلسه داشتن، نشست داشتن

to assemble /əˈsɛmbəl/ /əˈsembl/


to meet /miːt/ /miːt/


to convene /kənˈvin/ /kənˈviːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان