[فعل]

اذعان کردن

( ا-ذ-ع-ا-ن- -ک-ر-د-ن )
1 to admit to confess
اقرار کردن، اعتراف کردن

to admit /ədˈmɪt/ /ədˈmɪt/


to confess /kənˈfes/ /kənˈfɛs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان