[فعل]

ارسال کردن

( ا-ر-س-ا-ل- -ک-ر-د-ن )
1 to send to dispatch , to ship
فرستادن

to send /sɛnd/ /sɛnd/


to dispatch /dɪˈspæʧ/ /dɪsˈpæʧ/


to ship /ʃɪp/ /ʃɪp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان