[عبارت]

از پا درآوردن

( ا-ز- -پ-ا- -د-ر-آ-و-ر-د-ن )
1 to defeat to vanquish , to exhaust

to defeat /dəˈfiːt/ /dɪˈfiːt/


to vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/ /ˈvæŋkwɪʃ/


to exhaust /ɪgˈzɑst/ /ɪɡˈzɔːst/

2 to kill

to kill /kɪl/ /kɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان