[فعل]

افسوس خوردن

( ا-ف-س-و-س- -خ-و-ر-د-ن )
1 to regret to rue , to feel sorry , to have regrets
متأسف بودن، پشیمان بودن
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان