[فعل]

اقرار کردن

( ا-ق-ر-ا-ر- -ک-ر-د-ن )
1 to admit to confess
اعتراف کردن، اذعان کردن

to admit /ədˈmɪt/ /ədˈmɪt/


to confess /kənˈfes/ /kənˈfɛs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان