[فعل]

انتقال دادن

( ا-ن-ت-ق-ا-ل- -د-ا-د-ن )
1 to transfer to transport , to convey , to move
منتقل کردن، جابه‌جا کردن

to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/


to transport /ˈtrænspɔrt/ /ˈtrænspɔːt/


to convey /kənˈveɪ/ /kənˈveɪ/


to move /muːv/ /muːv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان