[فعل]

انتقال یافتن

( ا-ن-ت-ق-ا-ل- -ی-ا-ف-ت-ن )
1 to transfer to be transferred
منتقل شدن، جابه‌جا شدن

to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان