[فعل]

ایفاد کردن

( ا-ی-ف-ا-د- -ک-ر-د-ن )
1 to dispatch to send
فرستادن، ارسال کردن

to dispatch /dɪˈspæʧ/ /dɪsˈpæʧ/


to send /sɛnd/ /sɛnd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان