[قید]

به‌آسانی

( ب-ه- -آ-س-ا-ن-ی )
1 easily with ease , effortlessly , simply
به‌راحتی، به‌سادگی، بدون دشواری و سختی

easily /ˈiː.zə.li/ /ˈiːzəli/


with ease /wɪð iz/ /wɪð iːz/


effortlessly /ˈefərtləsli/ /ˈefətləsli/


simply /ˈsɪmpli/ /ˈsɪmpli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان