[عبارت]

به دیدار کسی رفتن

( ب-ه- -د-ی-د-ا-ر- -ک-س-ی- -ر-ف-ت-ن )
1 to visit to meet

to visit /ˈvɪz.ɪt/ /ˈvɪzɪt/


to meet /miːt/ /miːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان