[فعل]

به قتل رساندن

( ب-ه- -ق-ت-ل- -ر-س-ا-ن-د-ن )
1 to murder to kill

to murder /ˈmɜːrdər/ /ˈmɜːdə/


to kill /kɪl/ /kɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان