[فعل]

تاسف خوردن

( ت-ا-س-ف- -خ-و-ر-د-ن )
1 to regret to feel sorry for someone
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان