[فعل]

تخصیص دادن

( ت-خ-ص-ی-ص- -د-ا-د-ن )
1 to allocate to allot , to assign , to appropriate

to allocate /ˈæləˌkeɪt/ /ˈæləʊkeɪt/


to allot /əˈlɑːt/ /əˈlɒt/


to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/


to appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان