[فعل]

تربیت کردن

( ت-ر-ب-ی-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to train to nurture

to train /treɪn/ /treɪn/


to nurture /ˈnɜːrtʃər/ /ˈnɜːtʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان