[فعل]

تصاحب کردن

( ت-ص-ا-ح-ب- -ک-ر-د-ن )
1 to appropriate to take possession of something

to appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان