[فعل]

تملک کردن

( ت-م-ل-ک- -ک-ر-د-ن )
1 to appropriate to take possession

to appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان