[فعل]

تکلم کردن

( ت-ک-ل-م- -ک-ر-د-ن )
1 to speak to talk

to speak /spiːk/ /spiːk/


to talk /tɔːk/ /tɔːk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان