[فعل]

ثبت کردن

( ث-ب-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to record to register

to record /rɪˈkɔːrd/ /ˈrɛkɔːd/


to register /ˈredʒ.ɪ.stər/ /ˈrɛʤɪstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان