[فعل]

ثبت‌نام کردن

( ث-ب-ت-‌-ن-ا-م- -ک-ر-د-ن )
1 to enroll to register

to enroll /ɛnˈroʊl/ /ɪnˈrəʊl/


to register /ˈredʒ.ɪ.stər/ /ˈrɛʤɪstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان