[فعل]

جواز دادن

( ج-و-ا-ز- -د-ا-د-ن )
1 to license to authorize

to license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/


to authorize /ˈɔθəˌraɪz/ /ˈɔːθəraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان