[فعل]

حذف کردن

( ح-ذ-ف- -ک-ر-د-ن )
1 to delete to omit , to eliminate

to delete /dɪˈliːt/ /dɪˈliːt/


to omit /oʊˈmɪt/ /əˈmɪt/


to eliminate /ɪˈlɪməˌneɪt/ /ɪˈlɪmɪneɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان