[فعل]

حرف زدن

( ح-ر-ف- -ز-د-ن )
1 to talk to speak , to converse

to talk /tɔːk/ /tɔːk/


to speak /spiːk/ /spiːk/


to converse /kənˈvɜrs/ /kənˈvɜːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان