[فعل]

خوش گذراندن

( خ-و-ش- -گ-ذ-ر-ا-ن-د-ن )
1 have fun enjoy oneself , have a good time

have fun /hæv fʌn/ /hæv fʌn/


enjoy oneself /ɛndʒˈɔɪ wʌnsˈɛlf/ /ɛndʒˈɔɪ wɒnsˈɛlf/


have a good time /hæv ə gʊd taɪm/ /hæv ə gʊd taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان