[اسم]

دستور زبان

( د-س-ت-و-ر- -ز-ب-ا-ن )
1 grammar

grammar /ˈgræm.ər/ /ˈgræmə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان