[فعل]

دوست داشتن

( د-و-س-ت- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to like to love , to be fond of

to like /lɑɪk/ /laɪk/


to love /lʌv/ /lʌv/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان