[فعل]

روبرو شدن

( ر-و-ب-ر-و- -ش-د-ن )
1 to encounter to confront , to face , to meet , to run into

to encounter /ɪnˈkaʊntər/ /ɪnˈkaʊntə/


to confront /kənˈfrʌnt/ /kənˈfrʌnt/


to face /feɪs/ /feɪs/


to meet /miːt/ /miːt/


to run into /rʌn ˈɪntu/ /rʌn ˈɪntuː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان