[اسم]

روز وسط هفته

( ر-و-ز- -و-س-ط- -ه-ف-ت-ه )
1 weekday

weekday /ˈwiːkdeɪ/ /ˈwiːkdeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان