[فعل]

رونق داشتن

( ر-و-ن-ق- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to boom to flourish , to prosper , to thrive

to boom /buːm/ /buːm/


to flourish /ˈflərɪʃ/ /ˈflʌrɪʃ/


to prosper /ˈprɑspər/ /ˈprɒspə/


to thrive /θraɪv/ /θraɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان