[فعل]

زار زدن

( ز-ا-ر- -ز-د-ن )
1 to weep to sob

to weep /wiːp/ /wiːp/


to sob /sɒb/ /sɒb/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان