[فعل]

سخن گفتن

( س-خ-ن- -گ-ف-ت-ن )
1 to speak to talk

to speak /spiːk/ /spiːk/


to talk /tɔːk/ /tɔːk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان