[فعل]

شاد کردن

( ش-ا-د- -ک-ر-د-ن )
1 to delight to gladden , to please , to make someone happy

to delight /dəˈlɑɪt/ /dɪˈlaɪt/


to gladden /ˈglædən/ /ˈglædn/


to please /pliːz/ /pliːz/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان