[فعل]

شکوفا شدن

( ش-ک-و-ف-ا- -ش-د-ن )
1 to bloom to blossom

to bloom /blum/ /bluːm/


to blossom /ˈblɑsəm/ /ˈblɒsəm/

2 to flourish to thrive , to prosper

to flourish /ˈflərɪʃ/ /ˈflʌrɪʃ/


to thrive /θraɪv/ /θraɪv/


to prosper /ˈprɑspər/ /ˈprɒspə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان