[فعل]

صرف کردن

( ص-ر-ف- -ک-ر-د-ن )
1 to spend

to spend /spend/ /spɛnd/

2 to conjugate

to conjugate /ˈkɑnʤəgɪt/ /ˈkɒnʤʊgɪt/

3 to consume to eat , to drink

to consume /kənˈsum/ /kənˈsjuːm/


to eat /iːt/ /iːt/


to drink /drɪŋk/ /drɪŋk/

4 to be worthwhile to be profitable
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان