[فعل]

طول کشیدن

( ط-و-ل- -ک-ش-ی-د-ن )
1 to drag on to last

to drag on /dɹˈæɡ ˈɑːn/ /dɹˈaɡ ˈɒn/


to last /læst/ /lɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان