[فعل]

فهرست کردن

( ف-ه-ر-س-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to list to catalog , to classify

to list /lɪst/ /lɪst/


to catalog /ˈkæt̬.əlˌɔːg/ /ˈkætəlɒg/


to classify /ˈklæsəˌfaɪ/ /ˈklæsɪfaɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان