[اسم]

قایق ماهیگیری

( ق-ا-ی-ق- -م-ا-ه-ی-گ-ی-ر-ی )
1 fishing boat

fishing boat /fˈɪʃɪŋ bˈoʊt/ /fˈɪʃɪŋ bˈəʊt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان